Stockholm Medical Cannabis Conference

Vad marijuanainvesterare bör hålla utkik efter det kommande året

Marijuanaindustrin var en berg- och dalbana under 2023, präglad av både toppar och dalar.

När cannabisföretag betraktar landskapet inför 2024 kommer flera nyckeltrender sannolikt att framträda.

Från lagstiftnings- och regeländringar till marknadskänslighet och prisstabilisering till M&A-dynamik kommer det att vara avgörande att vara försiktig med de hinder som marijuanasektorn kommer att möta och hålla sig ajour med de fem områden som förväntas forma branschen under 2024:

Annons
Oleo Inhaler
  1. SAFER Banking och Section 10.
  2. Känslighet för aktier.
  3. Fortsatt stabilisering med liten ny kapitalbildning.
  4. M&A på en tuck-in-basis.
  5. Omläggning

Tidigare i år såg cannabisföretag meningsfulla vinster efter att USA:s hälso- och socialdepartement rekommenderade Drug Enforcement Agency att omlägga marijuana från Schema 1 till Schema 3 i Controlled Substances Act – samma kategori som Tylenol med kodein.

Om omläggning skulle inträffa skulle det eliminera den besvärliga Section 280E i den federala skattekoden och möjliggöra för cannabisoperatörer att dra nytta av de flesta standardföretagsavdrag och krediter som är tillgängliga för vanliga företag.

Omläggning skulle vara en betydande milstolpe för marijuanaindustrin, men för närvarande finns det ingen enighet om när eller hur detta skulle ske.

De flesta juridiska experter förväntar sig att DEA kommer att meddela ett föreslaget regelverk följt av en period av hörslingar och potentiella rättegångar.

Eftersom ojämna investerares förväntningar uppfylls eller missas på veckobasis kan detta leda till betydande svängningar i cannabisaktievärderingar.

Tålamod kommer att vara viktigt under denna fas, särskilt när administrativa procedurer löper ut och slutliga regler fastställs.

SAFER Banking och Section 10

I september röstade senatens bankutskott för att anta SAFER Banking Act med en bipartisanröst på 14-9.

Lagen skulle möjliggöra för finansiella institutioner att tillhandahålla delstatligt reglerade marijuanaföretag tillgång till avgörande banktjänster – inklusive bankkonton, kreditkort och checkar – utan rädsla för vedergällning från federala regleringsorgan.

Åtgärden inkluderar också viktiga uppdateringar av lagen, som att uppmana finansiella institutioner att utveckla bankrelationer i sina samhällen och utvidga Federal Deposit Insurance Corp. oförsäkrade och underförsäkrade undersökningar till små och medelstora företag.

SAFE Banking har passerat USA:s representanthus sju gånger på bipartisanbasis.

Det bipartisanstöd som Senatens bankutskott gav den omdöpta SAFER Banking-lagen höjde förhoppningarna om att lagen skulle bli lag.

Men med Mike Johnsons val som talman för USA:s representanthus i oktober minskade förhoppningarna om att lagen skulle bli lag.

Den mest genomförbara vägen framåt för lagstiftningen under den här kongressen kan vara det republikanska intresset för Section 10 i SAFER Banking Act.

Section 10 fokuserar på att förbjuda bankregulatorer från att gynna vissa branscher genom bankreglering och handhaving.

Justitiedepartementet startade en initiativ 2013 – Operation Choke Point – som undersökte relationerna mellan amerikanska banker och företag som var involverade med vapenhandlare, snabblåneföretag och andra företag.

Även om Operation Choke Point avslutades 2017 vill lagstiftare etablera en lag för att förhindra en sådan regelverksöverträdelse i framtiden.

Många ser Section 10 som vägen för en sådan lagstiftning.

Om Section 10-språket stärks utan att förlora för mycket stöd från lagstiftare kan SAFER Banking ha en chans att få golvtid från den mer konservativa ledningen i representanthuset.

Om denna utveckling uteblir ser det osannolikt ut att ledningen tillåter att lagen når representanthusets golv.

Aktiekänslighet

Aktier inom marijuanaindustrin kommer sannolikt att fortsätta vara känsliga för skiftande reglerande katalysatorer, vilka har potential att generera både betydande positiva och negativa svängningar på marknaden.

Med osäkerheten kring SAFER Banking Act och omläggning i antågande bör ledare och investerare inom branschen vara redo för fortsatt hög nivå av aktiekänslighet.

Utfallet av sådana regeländringar kan betydligt påverka investeringsbeslut och affärsstrategier, vilket gör det nödvändigt för intressenter att noggrant övervaka, anpassa sig och vara smidiga.

Fortsatt stabilisering med liten ny kapitalbildning

Marijuanasektorn kommer sannolikt att uppleva ytterligare prisstabilisering, vilket resulterar i en mer förutsägbar prisutveckling, vilket kan vara fördelaktigt både för operatörer och konsumenter.

Men i stater där marginalkapaciteten eroderas kommer priskraften sannolikt att återvända till cannabisoperatörerna.

Det är osannolikt att mycket nytt kapital kommer att komma in i cannabissektorn 2024 för att skapa meningsfulla nya deltagare.

Även om DEA håller med hälso- och socialdepartementets rekommendation om att omlägga marijuana kommer de flesta institutionella investerare att vänta tills en slutgiltig regel innan de tillhandahåller nytt kapital till sektorn.

Efter en sådan slutgiltig regel kommer bordet vara dukat för investeringar, som förmodligen kommer att gå först till operatörer med skalfördelar och bevisad operativ kapacitet.

M&A på en tuck-in-basis

2023 var ytterligare ett tråkigt år för cannabis-M&A, och det är osannolikt att vi kommer att se en betydande förändring under 2024.

Företag arbetade hårt under 2023 för att fokusera på kassaflöde och skuldförlängning.

Det är tveksamt om de kommer att vara angelägna om att ta på sig målets skuldbörda eller riskera distraktion med M&A-integrationsaktiviteter.

Även med en framgångsrik omläggningsprocess förväntar vi oss att de flesta företag kommer att använda 280E-lättnaden för att stärka sina balansräkningar istället för en M&A-frossa.

Det finns också en möjlighet till viss småskalig M&A, där operatörer utnyttjar förbättrade ekonomiska situationer och potentiellt högre aktievärderingar för att genomföra små tuck-in-förvärv.

Framtiden för marijuanaindustrin kommer att bero på dess förmåga att navigera dessa regelmässiga utmaningar och gripa de framväxande möjligheterna när marknaden fortsätter att mogna.

Originalartikeln