Stockholm Medical Cannabis Conference

Resultat från USA visar på en mängd positiva resultat för folkhälsan vid legalisering av cannabis.

En nyligen genomförd granskning av befintliga studier har kopplat legalisering av medicinsk cannabis till ett antal positiva resultat för folkhälsan, bland annat en minskning av brottslighet, dödsfall i trafiken, självmord samt alkohol- och tobakskonsumtion.

Forskarna analyserade studier som publicerades mellan 2013 och 2020 om folkhälsoeffekterna av cannabislegalisering i USA. Hittills har 36 delstater legaliserat cannabis för medicinska ändamål, och 18 har legaliserat det för rekreation eller vuxenanvändning. 

En av de största farhågorna hos tillsynsmyndigheter, folkhälsoorganisationer och de som generellt sett är emot införandet av liberalare cannabislagar är att det kommer att öka konsumtionen bland unga människor.

Annons

Författarna fann dock ”nästan utan undantag” ”få trovärdiga bevis” för att legalisering av medicinsk marijuana ledde till ökad användning bland tonåringar. 

I stället fann de ”övertygande bevis” för att legaliseringen ledde till att unga vuxna konsumerade mindre alkohol. I ett antal studier har man kommit fram till att alkohol och cannabis ofta behandlas som substitut. 

Forskningen efter legaliseringen har visat på minskad alkoholkonsumtion under den senaste månaden och minskat binge drinking, minskad alkoholförsäljning och ”stora minskningar av alkoholrelaterade sjukhusinläggningar bland män i åldern 15-24 år”. 

”Dessa studier … har enligt vår åsikt gått långt i riktning mot att lösa debatten om huruvida alkohol och marijuana kompletterar eller ersätter varandra, åtminstone bland unga vuxna”, skriver författarna.

Positiva hälsoeffekter 

Den minskade alkoholanvändningen kan också förbättra den psykiska hälsan och eventuellt leda till färre självmord. 

I en artikel uppskattades att legalisering av medicinsk cannabis var förknippad med en 11-procentig minskning av självmord bland män i åldern 20-29 år och en 9-procentig minskning av självmord bland män i åldern 30-39 år. Effekterna på självmordsfrekvensen bland kvinnor var av liknande storlek men mindre exakta. 

”Det finns ackumulerande bevis för att begränsning av var och när alkohol säljs kan minska självmorden”, står det i artikeln. 

”Om alkohol och marijuana behandlas som substitut, vilket de flesta studier baserade på väldefinierade naturliga experiment tyder på, skulle en legalisering av marijuana kunna förbättra den mentala hälsan och i slutändan minska självmorden.”

I granskningen fann man också ”få bevis” för att legalisering av medicinsk cannabis har uppmuntrat tobaksrökning. Om något, säger författarna, har det ”avskräckt från användningen”. 

Laglig tillgång till medicinsk cannabis var också förknippad med minskad användning av receptbelagda läkemedel för sjukdomar som depression, ångest och epilepsi. Det verkar minska sjukdomsrelaterad frånvaro och arbetsplatsskador, även om ytterligare studier behövs på detta område. 

Även om vissa studier har funnit att medicinsk cannabis är kopplat till en minskning av opioidanvändning, var författarna mindre säkra när det gällde att dra slutsatser på detta område.

”När det gäller andra folkhälsoutfall, t.ex. dödlighet i samband med receptbelagda opioider, har det visat sig vara svårare att bedöma effekten av att legalisera medicinsk marijuana”, konstaterar de.

Minskad brottslighet och ökad trafiksäkerhet

Ett annat område som har fått stor uppmärksamhet i samband med antagandet av laglig tillgång till cannabis är dess inverkan på trafiksäkerheten. 

När man undersökte förhållandet mellan legalisering av medicinsk cannabis och dödsfall i trafiken fann man i granskningen bevis för att ”trafiksäkerheten förbättras när medicinsk marijuana legaliseras”. Det kan också motverka rattfylleri som anses vara ”otvetydigt farligt”.

Dessutom fann man i studier som undersökte både effekten av medicinsk cannabis och cannabis för vuxenbruk ”starka bevis” för att legalisering minskar icke-drogrelaterade brott. 

I en av dessa studier konstaterades att införandet av lagar om medicinsk cannabis ledde till färre mord och överfall, medan en annan studie visade att legalisering av cannabis för rekreation var förknippad med en minskning av våldtäkter och stölder.

Det fanns färre uppgifter om folkhälsoeffekterna av att legalisera cannabis för fritidsbruk.

”Det är ännu inte klart hur en legalisering av marijuana för rekreationsändamål kommer att påverka dessa och andra viktiga folkhälsoutfall”, konstaterar de.

”Vi kommer att kunna dra starkare slutsatser när fler data efter behandlingen samlas in i stater som nyligen legaliserat marijuana för rekreationsändamål.”

Ursprungsartikel