Stockholm Medical Cannabis Conference

Tyskland – ett steg närmare legalisering av cannabis

Planerna förväntas leda till att den begränsade legaliseringen av cannabis i Tyskland kan införas i slutet av året.

Tyska ministrar har tagit det första steget på en ”lång men meningsfull resa” som kan lägga grunden för en cannabisreform i hela Europa. 

Grundläggande förslag till Tysklands strategi för legalisering av cannabis för rekreationellt bruk tillkännagavs av hälsoministern, professor Karl Lauterbach, vid en presskonferens onsdagen den 12 april.

Annons
Oleo Inhaler

Planerna har formen av en modell med två pelare, känd som Club, Cultivation & Regional (CARe)-modellen, som kommer att leda till en begränsad legalisering av cannabis för rekreationsändamål i slutet av året.

De ursprungliga förslagen som tillkännagavs i oktober om en landsomfattande legalisering av cannabis för vuxenbruk har minskats efter diskussioner med EU-kommissionen under de senaste veckorna.

Regeringens mål att bekämpa den illegala marknaden och att ta ett folkhälsoperspektiv på narkotikapolitiken förblir dock oförändrade.

Professor Lauterbach kommenterade: ”Cannabis är ett vanligt stimulerande medel. Det erbjuds och används ofta illegalt i Tyskland. Detta är ofta en hälsorisk. Särskilt ungdomar påverkas av cannabis i sin sociala och kognitiva utveckling. Trots detta använder allt fler ungdomar drogen. Varorna på den svarta marknaden är ofta förorenade och skapar ytterligare hälsorisker. Vi kan inte längre acceptera detta. 

”Därför vågar vi en kontrollerad försäljning av cannabis till vuxna inom tydliga gränser och trycka tillbaka den svarta marknaden, flankerad av förebyggande åtgärder för unga människor. Hälsoskyddet är prioriterat. Den tidigare cannabispolitiken har misslyckats. Nu måste vi bryta ny mark.”

Vad man kan förvänta sig av modellen med två pelare 

I den första pelaren kommer avkriminaliseringen att införas så ”snabbt och pragmatiskt” som möjligt, med införandet av icke-vinstdrivande sociala cannabisklubbar och vuxna som tillåts bära upp till 25 g cannabis för personligt bruk. 

Den andra pelaren, som beskrivs som ”nästa steg på vägen mot en landsomfattande legalisering”, kommer att ta formen av en regional experimentmodell för att införa kommersiella leveranskedjor för reglerade cannabisprodukter i specifika områden. 

Fas ett – avkriminalisering inom kort 

I den första pelaren kommer man att inrätta sociala cannabisklubbar, med ideella föreningar som tillåts odla och sälja cannabis inom ”snäva, tydligt definierade rättsliga ramar”.

Vuxna kommer att få bära upp till 25 gram cannabis offentligt och odla upp till tre plantor privat för personligt bruk. 

Klubbarna får ha högst 500 medlemmar, som alla måste vara över 18 år. All distribution till tredje part är olaglig.

Konsumtion i föreningens lokaler är förbjuden fram till kl. 20.00, liksom offentlig konsumtion i närheten av skolor, daghem och i fotgängarområden.

Distributionen till ungdomar under 21 år är begränsad till en mängd på 30 g per månad och det kommer också att finnas en gräns för den tillåtna THC-halten som ännu inte har fastställts. 

Det finns ett förbud mot reklam för föreningarna och för cannabis i allmänhet.

Dessutom kommer tidigare fällande domar för cannabisrelaterade brott som inte längre strider mot lagen att upphävas och program för tidigt ingripande och förebyggande åtgärder kommer att vara obligatoriska för minderåriga som påträffas i innehav av cannabis.

Efter fyra år kommer dessa specifikationer att utvärderas, ”i syfte att undersöka eventuella justeringar med avseende på hälsa och ungdomsskydd samt för att minska den svarta marknaden”.

Fas två – regionala experiment 

Som förutspått kommer man i den andra pelaren att undersöka effekterna av att etablera ett kommersiellt utbud av reglerade cannabisprodukter i specifika regioner i Tyskland, i en experimentmodell som liknar den som använts i Schweiz.

Vuxna invånare i vissa distrikt i flera delstater kommer att tillåtas köpa cannabis från specialbutiker inom en ”licensierad och statligt kontrollerad ram”. 

Projektet förväntas pågå i fem år från det att en kommersiell leveranskedja har etablerats. 

Resultaten från försöket kommer att övervakas och utvärderas vetenskapligt när det gäller effekterna på skyddet av ungdomar och användningen på den illegala marknaden, och de kommer att göras tillgängliga för EU-kommissionen och europeiska partner.

En färdplan för legalisering i Europa?

Efter Tysklands första förslag till legalisering fanns det oro för hur de skulle passera enligt internationell rätt, eftersom alla EU:s medlemsstater följer FN:s enda konvention om narkotika från 1961.

När professor Lauterbach presenterade de nya förslagen fick han sällskap av livsmedels- och jordbruksminister Cem Özdemir, som lyfte fram utmaningarna med att förhandla om internationella lagar och EU-lagar. 

”Detta är inte ett lätt projekt på grund av den kontroversiella debatten”, sade han.

”Att ta itu med internationella lagar och EU-lagar är en komplicerad situation.”

Enligt det nya dokumentet kommer den tyska regeringen att använda internationella och europeiska rättsliga ramar som grund för de två pelarna och ”nära och öppen samordning” med europeiska partner kommer att vara viktig.

Professor Lauterbach sade också att modellen skulle kunna användas som en färdplan för resten av Europa, med målet att arbeta med EU:s medlemsstater för att ”uppmuntra cannabispolitik och handel”.

Det första steget på en ”lång men meningsfull” resa

Branchenverband Cannabiswirtschaft e.V. (BvCW), en sammanslutning av tyska cannabisorganisationer, har välkomnat nyheterna som ett ”bra första steg” på en ”lång men meningsfull resa”. 

VD Jürgen Neumeyer kommenterade: ”Vi välkomnar det tillkännagivna avlägsnandet av cannabis från BtMG. Detta möjliggör också framsteg inom områdena industrihampa, medicinsk cannabis och i det rättsliga klargörandet av CBD-produkter. 

”Vi gläder oss också åt att förbundsregeringen verkar för större flexibilitet och vidareutveckling av EU:s regelverk i andra EU-länder och hoppas på motsvarande reformer. 

”Som cannabisindustri kommer vi att fortsätta att stödja den federala regeringen och lagstiftaren i de ’stora steg’ som de federala ministrarna Lauterbach och Özdemir har tillkännagivit.”

Säkerställande av konsumentskyddet 

Även om detaljerna i den regionala modellen ännu inte har tillkännagivits är enligt BvCW ”många” företag i ”startgroparna” redo att inrätta specialbutiker och genomföra kvalitetskontroller och spårningssystem. 

Företrädare för den tyska cannabisindustrin efterlyser ”största möjliga spridning av försäljningsställen” och ”mångfald av produkter” för att se till att leveranskedjan är tillräckligt robust för att kunna konkurrera med den illegala marknaden och garantera konsumentskyddet.

Dirk Heitepriem, vice ordförande och avdelningssamordnare för reglering av lyxvaror i BvCW, sade: ”Det är viktigt att mångfalden garanteras när det gäller leveranser till modellprojekten. Det måste skapas strukturer som gör investeringar på den kontrollerade cannabismarknaden permanent attraktiva. För att effektivt kunna trycka tillbaka den svarta marknaden krävs ett rikstäckande utbud av modellprojekten från ett stort antal olika odlare och bearbetningsföretag.”

Vissa är också oroliga för att de föreslagna ändringarna av bestämmelserna om medicinsk cannabis kanske inte går tillräckligt långt för att säkerställa att alla patienter får kostnaderna för sina mediciner ersatta av det offentliga hälsovårdssystemet. 

Heitepriem betonade att utan ytterligare reformer kan patienterna välja att få tillgång till behandlingen via klubbar i stället för under klinisk vägledning.

Han tillade: ”För att förhindra att självbetalande patienter flyttar till odlingsklubbarna måste lagen om cannabis som läkemedel ändras avsevärt. Medicinskt nödvändiga behandlingar bör alltid åtföljas av en läkare och kostnaderna för medicineringen bör ersättas.”

Ursprungsartikel