Regelbunden cannabisanvändning är kopplad till en lägre frekvens av problem med bihålorna

Regelbunden användning av cannabis har kopplats till en lägre frekvens av bihålesymptom, såsom nästäppa, rinnande näsa och förändrad luktsinnesförmåga.

I en ny studie undersökte forskarna sambandet mellan cannabisanvändning och nasala symtom bland över 2 000 vuxna i USA.

Studien visade att de som konsumerade cannabis regelbundet var mindre benägna att uppleva sinonasala symtom än de som aldrig hade använt cannabis.

Annons
Cannabis i Fokus YouTube

Vanliga sinonasala symtom är bl.a. näsflöde, rinnande näsa, nästäppa, bihålesmärta, nysningar och luktförändringar, och mer än 14,5 miljoner vuxna i USA rapporterar att de har minst ett av dessa symtom.

De tros härröra från inflammatoriska sjukdomar som påverkar slemhinnorna, varav en av de vanligaste är kronisk rinosinuit, när inflammation uppstår i sinonasalkanalen i 12 veckor eller mer.

Allergisk rinit är en annan utbredd inflammatorisk sjukdom i sinonasalområdet som drabbar mer än 400 miljoner människor i hela världen.

Tidigare studier har kopplat tobaksrökning till en högre prevalens av dessa sjukdomar, vilket ledde till att forskarna undersökte om samma sak gällde för cannabis, på grund av att konsumtionsmetoderna liknar varandra.

I studien hämtades data från National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) om vuxna i åldern 20-69 år.

Förekomsten av sinonasala symtom bland de undersökta personerna jämfördes mellan ”regelbundna”, ”oregelbundna” och ”aldrig” cannabisanvändare.

Regelbundna användare definierades som att de hade konsumerat cannabis 15 eller fler gånger under de senaste 30 dagarna.

Förekomsten av symtom bland vuxna som rapporterade regelbunden cannabisanvändning var 45 procent, vilket var betydligt lägre jämfört med förekomsten av sinonasala symtom bland vuxna som rapporterade aldrig cannabisanvändning, som var 65 procent.

På grund av studiens tvärsnittsnatur säger författarna att de ”inte kan dra kausala tolkningar” mellan cannabisanvändning och sinonasala symtom.

De fortsätter dock att förklara hur cannabis kan vara till hjälp för att mildra flera av de ”patofysiologiska element” som bidrar till nästäppa – det mest frekvent rapporterade symtomet.

”Flera studier har visat att mastcellsaktivering och degranulering, särskilt histaminfrisättning, framkallar den tidiga fasresponsen vid nästäppa”, skriver författarna.

”Cannabidiol, en beståndsdel i cannabis, har förknippats med tidsberoende vasodilaterande effekter i människo- och djurmodeller41-43 , som ökar det venösa dränaget och därmed minskar slemhinnans svullnad. 

” Dessutom visade Mazzari et al att oral behandling av möss med en CB2-receptoragonist minskade antalet mastceller som genomgick degranulering. På samma sätt var CB1-aktivering förknippad med en minskning av den proinflammatoriska mediatorn histamin.

”Genom dessa mekanismer är det möjligt att prevalensen och/eller svårighetsgraden av nästäppa kan hanteras eller förhindras helt och hållet med cannabisanvändning.”

De drog slutsatsen: ”Det fanns ett samband mellan frekvensen av cannabisanvändning och förekomsten av sinonasala symtom. Ytterligare forskning behövs för att undersöka de mekanismer som ligger till grund för sambandet mellan cannabisanvändning och sinonasala symtom.”

Ursprungsartikel

Författare